ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

Εταιρεία Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής Ελλάδος
Ε.Γ.Ο.Ι.Ε

Καταστατικό Εταιρείας Ε.Γ.Ο.Ι.Ε ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

Σωματείο με την Επωνυμία
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Κεφάλαιο Α': Όνομα - Έδρα -Σφραγίδα

Άρθρο 1:

Όνομα - Έδρα

Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», με έδρα την Αθήνα, Μιχαλακοπούλου 27, 11528. Η έδρα του σωματείου δύναται να αλλάζει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.)

Άρθρο 2:

Σφραγίδα

Το Σωματείο διατηρεί σφραγίδα, η οποία φέρει πέριξ κυκλικού σχήματος την επωνυμία του Σωματείου και το έτος ιδρύσεως του. Στο εσωτερικό σύνθεση με το έμβλημα του Σωματείου ή τα αρχικά κεφαλαία γράμματα της επωνυμίας του Σωματείου σε χρώμα μπλε.

Κεφάλαιο Β': Σκοποί και Μέσα

Άρθρο 3:

Σκοποί του Σωματείου

Σκοπός της εταιρείας είναι:

 1. Η ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση των Γενικών/Οικογενειακών Ιατρών (Γ.Οι.Γ) και των άλλων ιατρών και επαγγελματιών υγείας,
 2. Η μελέτη και προώθηση των υψηλοτέρων προτύπων φροντίδας του ασθενούς,
 3. Η έρευνα στην εκπαίδευση,
 4. Η συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση και επαγγελματική ανέλιξη των Γενικών/Οικογενειακών Ιατρών στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
 5. Η μέριμνα για την εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών άσκησης της ιατρικής στα πλαίσια της Γενικής/Οικογενειακής ιατρικής στην Ελλάδα και η ανάδειξη και υπεράσπιση του ρόλου της Γενικής/Οικογενειακής ιατρικής στο Ελληνικό Σύστημα Υγείας και των επιστημονικών και επαγγελματικών θεμάτων των μελών,
 6. Η επιστημονική έρευνα και μελέτη στα πλαίσια της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) και η προβολή των πορισμάτων της έρευνας στον ελλαδικό και διεθνή χώρο, καθώς και η μέριμνα για την εφαρμογή των πορισμάτων αυτών,
 7. Η βελτιστοποίηση της αλληλοκατανόησης, της διάδρασης και της παρεχόμενης προς τους ασθενείς φροντίδας σε συνεργασία με φορείς ασθενών,
 8. Η προώθηση και υποστήριξη των ηθικών, επιστημονικών και επαγγελματικών ζητημάτων του Έλληνα Γενικού/Οικογενειακού Ιατρού και η εξασφάλιση της ελευθερίας του στην άσκηση της ιατρικής προς το συμφέρον του ασθενούς,
 9. Η αξιολόγηση και πιστοποίηση του έργου του Γενικού /Οικογενειακού ιατρού,
 10. Η αξιολόγηση και πιστοποίηση μονάδων ΠΦΥ που συμμετέχουν Γ.Οι.Γ,
 11. Η ενημέρωση του κοινού για τα χαρακτηριστικά του Γ.Οι.Γ. και του ρόλου του στην παροχή υπηρεσιών υγείας καθώς και η ευαισθητοποίησή του σε θέματα πρόληψης και προαγωγής της υγείας,
 12. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τη δομή και το ρόλο της ΠΦΥ, τον τρόπο λειτουργίας της και τις δυνατότητες που προσφέρει στην ολιστική και συνεχιζόμενη φροντίδα υγείας,
 13. Η ενημέρωση, καλλιέργεια και ενθάρρυνση του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης στην κοινωνία.

Κάθε άλλη δραστηριότητα που δεν περιγράφεται στους σκοπούς, αλλά στοχεύει στην εκπαιδευτική, επιστημονική και επαγγελματική ανέλιξη και επικαιροποίηση της γνώσης και των δεξιοτήτων των μελών του Σωματείου και η οποία δεν δύναται την παρούσα στιγμή να προσδιοριστεί.

 

Άρθρο 4:

Μέσα

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, το σωματείο ασκεί τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 1. Συνεργάζεται με τις αντίστοιχες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές αρχές και τους αρμόδιους Ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς,
 2. Συνεργάζεται με άλλες ιατρικές οργανώσεις για την ενίσχυση του ιατρικού επαγγέλματος και την αναζήτηση κριτηρίων κοινής δράσης τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς προκειμένου να διατηρηθούν τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα ιατρικής εκπαίδευσης, ηθικής και φροντίδας των ασθενών,
 3. Διενεργεί κάθε δραστηριότητα, που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με το αντικείμενό του που κατά την κρίση του Δ.Σ ενισχύει τη προαγωγή των σκοπών του σωματείου όπως: 3.1,
 4. Η διοργάνωση Σεμιναρίων, Συνεδρίων (τοπικών, πανελληνίων, διεθνών), Δημοσίων Συζητήσεων, Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων, Σχολείων (εφαρμοσμένων φροντιστηρίων) και άλλων εκδηλώσεων επιστημονικής επικοινωνίας με αυτοδύναμα ή άλλα Ελληνικά ή ξένα επιστημονικά σωματεία, εταιρίες, ιδρύματα, ινστιτούτα του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα,
 5. Η χρήση ηλεκτρονικών (ιστότοπος, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εφαρμογών τηλεφώνου, τηλεόραση) και έντυπων μέσων (επιστημονικό περιοδικό, βιβλία, αφίσες, τεύχη, δημοσιεύσεις) για την ενημέρωση, εκπαίδευση, επαγγελματική υποστήριξη, ευαισθητοποίηση τόσο των υγειονομικών όσο και των ασθενών και του κοινού,
 6. Διαμορφώνει Διαρκή Επιτροπή Μελέτης προτύπων φροντίδας και συστημάτων υγείας, τα αποτελέσματα των εργασιών της οποίας θα προτείνονται στα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Υγείας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο,
 7. Συνεργάζεται με φορείς (Εταιρείες, Ινστιτούτα, Ενώσεις) των άλλων ειδικοτήτων και επιστημόνων υγείας για τον καθορισμό κανόνων συνεργασίας μεταξύ των ειδικοτήτων (Recommendations, Guidelines) και προσδιορισμό των αναγκαίων διαδικασιών για την καλύτερη δυνατή παροχή υψηλών προδιαγραφών μοιρασμένης φροντίδας στους πολίτες,
 8. Οργανώνει πρόγραμμα συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης,
 9. Εξασφαλίζει υποτροφίες για μετεκπαίδευση μελών του Σωματείου στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
 10. Εξασφαλίζει ανταλλαγές (Εκπαιδευτικού και ερευνητικού χαρακτήρα) με Ευρωπαϊκούς φορείς και Επιστημονικές Εταιρείες του εξωτερικού,
 11. Αναπτύσσει συνεργασίες με Πανεπιστήμια και Ινστιτούτα της Ελλάδας και του εξωτερικού,
 12. Εκπονεί ερευνητικά προγράμματα και συμμετέχει σε εθνικά, ευρωπαϊκά ή/και διεθνή προγράμματα –επιχορηγούμενα ή μη – πάνω σε ζητήματα της ΠΦΥ και της δημόσιας υγείας,
 13. Διοργανώνει συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις, δημόσιες συζητήσεις καθώς και υλικό ηλεκτρονικού και έντυπου τύπου, από κοινού με φορείς των ασθενών,
 14. Χρησιμοποιεί τα υφιστάμενα (και συνεργάζεται με άλλους επαγγελματίες και φορείς –όπου απαιτείται- για την δημιουργία νέων και τον εκσυγχρονισμό των υφισταμένων) σταθμισμένων και πιστοποιημένων εργαλείων με τα οποία αξιολογείται και πιστοποιείται η αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του Γενικού/Οικογενειακού Ιατρού, αλλά και μονάδων ΠΦΥ .
 15. Για την επίτευξη των σκοπών του και ειδικότερα, για την ηθική και υλική ενίσχυση του έργου του, το Σωματείο μπορεί να συγκροτεί Επιτροπές από μέλη του, καθώς και από πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Σωματείου. Εκδίδει επιστημονικό περιοδικό (έντυπο ή ηλεκτρονικό).Το περιοδικό αυτό θα είναι το επίσημο όργανο του Σωματείου και θα διευθύνεται από Συντακτική Επιτροπή. Τις λεπτομέρειες για την συγκρότηση της επιτροπής και κάθε άλλο σχετικό, τις καθορίζει το Δ.Σ. με σχετική του απόφαση. Χρησιμοποιεί κάθε άλλο νόμιμο μέσο που ήθελε κριθεί πρόσφορο στην επίτευξη των σκοπών του σωματείου.

Κεφάλαιο Γ': Μέλη

Άρθρο 5:

Μέλη του Σωματείου

Τα μέλη του σωματείου διακρίνονται σε Τακτικά, Αντεπιστέλλοντα και Επίτιμα.

5.1. Tακτικά μέλη του σωματείου μπορούν να είναι ειδικευόμενοι και ειδικοί Γενικοί/Οικογενειακοί Ιατροί που είναι εγκατεστημένοι και εργάζονται στην Ελλάδα.

5.2. Aντεπιστέλλοντα μέλη μπορούν να είναι Έλληνες Γενικοί/ Οικογενειακοί Ιατροί της διασποράς, γιατροί άλλων ειδικοτήτων ή άλλοι επαγγελματίες υγείας, που ασχολήθηκαν ή ασχολούνται με την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Yγείας και υπηρετούν με όποιο τρόπο την ιδέα της ανάπτυξής της στην Eλλάδα.

5.3. Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν με απόφαση του ΔΣ άτομα που με την εν γένει δράση τους συμβάλουν στην επίτευξη των σκοπών του Σωματείου ή και της ΠΦΥ. Με πρόταση του ΔΣ και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ) είναι δυνατόν ο  απελθών πρόεδρος του Σωματείου να ανακηρυχθεί ως Επίτιμος Πρόεδρος αυτού με δικαίωμα λόγου σε ΓΣ και ΔΣ. Ο Επίτιμος Πρόεδρος και τα Επίτιμα Μέλη είναι ισόβια και δεν έχουν υποχρέωση καταβολής συνδρομής. Τα Επίτιμα Μέλη δεν έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

5.4. Ιδρυτικά μέλη είναι εκείνα που είχαν την πρωτοβουλία ιδρύσεως αυτού του Σωματείου και υπογράφουν το παρόν καταστατικό, καθώς και την ιδρυτική πράξη του Σωματείου. Τα ιδρυτικά μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τα τακτικά μέλη. 6Ω

Άρθρο 6:

Εγγραφή Μελών

Τα τακτικά μέλη εγγράφονται στο Σωματείο και αποκτούν την ιδιότητα του μέλους του Σωματείου, εφόσον γίνει δεκτή αίτησή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η αίτηση υποβάλλεται στο Δ.Σ. συνοδευόμενη από σχετικά παραστατικά (τίτλος ειδικότητας, διορισμός για ειδίκευση) που αποδεικνύουν την ιδιότητα του ειδικού ή ειδικευόμενου Γενικού / Οικογενειακού Γιατρού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση σε ένα μήνα το αργότερο από την υποβολή της αίτησης, και αποφασίζει για την αποδοχή της ή όχι και την εγγραφή του ατόμου ως τακτικού μέλους του Σωματείου. Εγγραφές μελών επιτρέπεται να γίνονται ακόμη και μέχρι 2 ώρες πριν την έναρξη της εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης. Τα σχετικά έγγραφα και το αίτημα των ενδιαφερομένων εξετάζονται στην περίπτωση αυτή από έκτακτο Δ.Σ. που συγκαλείται την ίδια μέρα της Γ.Σ.

Τα τακτικά μέλη μετά την εγγραφή τους στο Σωματείο αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι όπως και κάθε άλλο δικαίωμα που απορρέει από τα διαλαμβανόμενα στο καταστατικό αυτό.

Το Δ.Σ. μπορεί, με απόλυτη πλειοψηφία, να μην αποδεχθεί την εγγραφή κάποιου ως μέλους, αν εκκρεμεί πειθαρχική διαδικασία από Ιατρικό Σύλλογο ή κατά τη διαδικασία του Ε.Σ.Υ. ή έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε αδίκημα που αποτελεί κώλυμα διορισμού στο δημόσιο ή εν πάσει περιπτώσει η εγγραφή του ως μέλους μπορεί, κατά τις περιστάσεις εξαιτίας ελλείψεως προσήκοντος ήθους, να αποβεί επονείδιστη για το Σωματείο.

Άρθρο 7:

Υποχρεώσεις Μελών

Τα μέλη οφείλουν׃

 1. Να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις όπως προβλέπει το καταστατικό,
 2. Να πειθαρχούν στις διατάξεις του καταστατικού και στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και της Διοίκησης,
 3. Να συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου αναλόγως με τις δυνατότητές τουςΝα προσέρχονται στις Γενικές Συνελεύσεις και να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες του Σωματείου,
 4. Να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που αντιστρατεύεται τους σκοπούς του Σωματείου.

Άρθρο 8:

Αποχώρηση - Διαγραφή Μελών

Μέλος του Σωματείου διαγράφεται από τον κατάλογο μελών του Σωματείου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου׃

 1. Εάν αυτό παραιτηθεί από μέλος, με γραπτή δήλωσή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο,
 2. Εάν δεν εκπληρώνει τις ταμειακές του υποχρεώσεις για τρία συνεχόμενα χρόνια.

Προτείνονται για διαγραφή από το Δ.Σ. στη Γενική Συνέλευση, κατόπιν εισήγησης του Πειθαρχικού Συμβουλίου, τα μέλη που׃

 1. Χωρίς να συντρέχει ανώτερη βία, δεν συμμετέχουν αδικαιολόγητα σε δύο συνεχείς Γενικές Συνελεύσεις για ανάδειξη οργάνων του σωματείου,
 2. Παραβιάζουν το καταστατικό, δεν εκτελούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και προβαίνουν σε πράξεις που αντιβαίνουν στο σκοπό και στα συμφέροντα του σωματείου.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις διαγραφής, προηγείται έγγραφη πρόσκληση σε απολογία στα μέλη, στην οποία πρέπει να απαντήσουν μέσα σε 30 ημέρες. Άλλως και χωρίς την απάντηση, το Δ.Σ. προτείνει τη διαγραφή τους στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί, στην οποία, αναγράφεται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης η πρόταση για διαγραφή. Καλούνται δε εγγράφως να παραστούν τα προτεινόμενα προς διαγραφή μέλη και να εκθέσουν τις απόψεις τους. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την τύχη της πρότασης του Δ.Σ. περί διαγραφής, ανεξάρτητα από την παρουσία τους ή μη, αν και αποδεδειγμένα εκλήθησαν.

Άρθρο 9:

Δικαιώματα Μελών

Τα τακτικά μέλη εφ’ όσον είναι ταμειακώς εντάξει δικαιούνται׃

 1. Να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, να εκλέγουν τη Διοίκηση, τα λοιπά όργανα του Σωματείου καθώς και να εκλέγονται σε αυτά,
 2. Να αποχωρούν από το Σωματείο με έγγραφη δήλωσή τους που θα απευθύνεται προς τη Διοίκηση, αφού προηγουμένως καταβάλουν τις τυχόν καθυστερούμενες συνδρομές μέχρι τέλους του έτους διαγραφής τους.

Ταμειακώς εντάξει θεωρούνται τα μέλη που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι και του τρέχοντος έτους κατά την ημέρα της Γ.Σ. Η οικονομική τακτοποίηση μπορεί να γίνει και κατά την ημέρα της Γ.Σ. και μέχρι την έναρξη αυτής.

Κεφάλαιο Δ': Πόροι

Άρθρο 10:

Πόροι του Σωματείου

10.1. Τακτικοί πόροι του Σωματείου είναι:

 1. Οι ετήσιες εισφορές των μελών και οι εγγραφές. Το δικαίωμα εγγραφής ορίζεται σε 20 (είκοσι) € και η ετήσια συνδρομή σε 30(τριάντα) €. Η ετήσια συνδρομή των ειδικευομένων μελών καθορίζεται στο 50% των υπολοίπων μελών, η δε εγγραφή ορίζεται ίδια για όλα τα μέλη,
  Το ύψος της εγγραφής και της συνδρομής μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση του Δ.Σ., όποτε κρίνεται επιβεβλημένο,
 2. Τα εισοδήματα από την αξιοποίηση της περιουσίας του σωματείου,
 3. Έσοδα από την έκδοση περιοδικών και άλλων εντύπων ή ηλεκτρονικών μορφών επικοινωνίας και δημοσίευσης,
 4. Άλλοι νόμιμοι πόροι όπως εισπράξεις από δημόσιες εκδηλώσεις που οργανώνονται από το Σωματείο.

10.2. Έκτακτοι πόροιτου Σωματείου είναι:

 1. Έκτακτες εισφορές των μελών που ζητούνται εθελοντικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, 
 2. Εκούσιες οικονομικές ενισχύσεις των μελών ή μη,
 3. Δωρεές, κληροδοσίες, κληρονομιές και χορηγίες,
 4. Κάθε άλλος νόμιμος πόρος.

Μετά από απόφαση του Δ.Σ. απονέμονται, αναλόγως του ύψους του ποσού της δωρεάς, οι τίτλοι του μεγάλου ευεργέτη, του ευεργέτη, του χορηγού, του φίλου.

Κεφάλαιο Ε': Διοικητικό Συμβούλιο - Επιτροπές

Άρθρο 11:

Όργανα του Σωματείου - Θητείες

Τα όργανα του Σωματείου είναι:

 1. Η Γενική Συνέλευση,
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο,
 3. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο και,
 4. Η Ελεγκτική Επιτροπή.

Το Προεδρείο του Δ.Σ. (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, ΓΓ, ΕΓ, Ταμίας) και οι Πρόεδροι της ΕΕ και του ΠΣ δεν είναι δυνατόν να κάνουν πάνω από 2 τριετείς θητείες στο ίδιο αξίωμα.

Άρθρο 12:

Γενική Συνέλευση

12.1. Αρμοδιότητες

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτερο και κυρίαρχο όργανο του σωματείου και αποφασίζει για όλα τα θέματα εκτός από αυτά που υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο. Ελέγχει τις διοικητικές και οικονομικές πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό του προηγούμενου χρόνου. Εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή και το Πειθαρχικό Συμβούλιο. Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού, τη διαγραφή μέλους και το πρόγραμμα δράσης του σωματείου.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία και ποτέ δια βοής. Μυστική είναι η ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογές Δ.Σ., Ελεγκτικής Επιτροπής και Πειθαρχικού Συμβουλίου, θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα, καθώς επίσης και σε όποια άλλη περίπτωση το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Για άλλα θέματα, πέραν των προαναφερομένων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει δι’ ανατάσεως της χειρός και ποτέ δια βοής.

H Γενική Συνέλευση κατά την οποία διενεργούνται εκλογές για τα όργανα του Σωματείου καλείται Εκλογοαπολογιστική.

12.2. Σύγκληση

Η Γενική Συνέλευση διακρίνεται σε Τακτική και Έκτακτη και συγκροτείται από τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του σωματείου, (όπως προβλέπεται στο Άρθρο 9).

 1. Τακτική Γενική Συνέλευση׃ Συγκαλείται μία φορά το χρόνο με απόφαση του Δ.Σ. και γνωστοποιείται στα μέλη με ανακοίνωση-πρόσκληση που ανακοινώνεται με κάθε πρόσφορο μέσο (όπως επιστολή, ηλεκτρονικά μηνύματα, ανάρτηση στο διαδίκτυο), καθώς και στα γραφεία του Σωματείου.
  Η σύγκληση ανακοινώνεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν. Η ανακοίνωση περιέχει τον τόπο και τον χρόνο της Συνέλευσης και τα θέματα της ημερήσια διάταξης, καθώς και τον τόπο και χρόνο των συνελεύσεων που θα απαιτηθούν (επαναληπτικές) αν δεν υπάρξει απαρτία.
  Ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών Γ.Σ. δύνανται να τροποποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση του Σωματείου και η οποία θα εκδοθεί τουλάχιστον 10 ημέρες πρίν την καθορισμένη ημερομηνία για την προγραμματισμένη Γ.Σ.
 2. Έκτακτη Γενική Συνέλευση׃Συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο όταν το αποφασίζει το ίδιο ή το ζητήσει το 1/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του με καθορισμένα θέματα ημερήσιας διάταξης. Ο ΓΓ οφείλει να ενημερώνει τον εκάστοτε αιτούντα για τον αριθμό των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Το Δ.Σ. στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η αίτηση.

Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης μπορούν να συζητηθούν, αν το εισηγηθεί το Δ.Σ. ή κάποιο μέλος και το εγκρίνει με σχετική πλειοψηφία το 1/3 των παρόντων μελών.

12.3. Θέματα της Γ.Σ. μεταξύ άλλων είναι τα βασικά׃

 • Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου,
 • Οικονομικός απολογισμός του προηγούμενου χρόνου και προϋπολογισμός του επόμενου,
 • Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής,
 • Απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη,
 • Οποιοδήποτε άλλο θέμα θέλει να συμπεριλάβει σε αυτήν το Δ.Σ.,
 • Αρχαιρεσίες, αν πρόκειται για την διενέργειά τους σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις, οπότε και καλείται Εκλογοαπολογιστική Γ.Σ.

Άρθρο 13:

Απαρτία Γενικής Συνεύλεσης

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται σε αυτή το 1/2 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, σύμφωνα με το #### Άρθρο 9. Αν διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει απαρτία, τότε καλείται δεύτερη συνέλευση μέσα σε διάστημα από μία (1) έως τριάντα (30) ημέρες σε τόπο και χρόνο που αναφέρεται σε σχετική απόφαση του Δ.Σ. κατά τα ανωτέρω. Στην περίπτωση αυτή για την απαρτία απαιτείται παρουσία του 1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Σε περίπτωση που και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, συγκαλείται νέα γενική συνέλευση εντός δύο (2) έως τριάντα (30) ημερών, κατά την οποία υπάρχει απαρτία, ανεξαρτήτως των οικονομικά τακτοποιημένων μελών που παρίστανται.

Επιτρέπεται η αντιπροσώπευση μέλους, που κωλύεται να συμμετέχει, από άλλο μέλος με εξουσιοδότηση/υπεύθυνη δήλωση με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής. Η δι’ αντιπροσώπου συμμετοχή δεν είναι δυνατή μόνο για την εκλογή των οργάνων του Σωματείου, την τροποποίηση του καταστατικού και για απόφαση κατάργησης του Σωματείου.

Άρθρο 14:

Διαδικασία Εργασιών της Γενικής Συνεύλεσης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, αφού διαπιστώσει πρώτα την ύπαρξη απαρτίας, όπως αναφέρεται στο προηγούμενο  άρθρο (### Άρθρο 13) και στη συνέχεια καλεί το σώμα να εκλέξει τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της και ένα ακόμη μέλος.

Ο Γραμματέας καταγράφει τις συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και στη συνέχεια τις καταχωρεί στο βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης που του παραδίδει το Δ.Σ. Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας έχουν την ευθύνη για την τήρηση της τάξης κατά την ψηφοφορία, όπως ορίζεται στο καταστατικό και το νόμο. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων εκτός των περιπτώσεων που ορίζονται διαφορετικά σε άλλο σημείο του καταστατικού.

Άρθρο 15:

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Δ.Σ. έχει αποφασιστικό χαρακτήρα. Διοικεί το Σωματείο με βάση το νόμο, και το καταστατικό. Διαχειρίζεται την περιουσία του σωματείου και εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Προγραμματίζει και συντονίζει τις εργασίες του Σωματείου, με την αρωγή βοηθητικών επιτροπών συμβουλευτικού χαρακτήρα ή τη συνεργασία με άλλα άτομα και φορείς. Το Σωματείο διοικείται από εννεαμελές (9) Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση των μελών του Σωματείου κάθε τρία χρόνια.

Το Δ.Σ. συγκροτείται από τον Πρόεδρο, έναν Αντιπρόεδρο, ένα Γενικό Γραμματέα ένα Ειδικό Γραμματέα, τον Ταμία και τέσσερα μέλη(2 μέλη από τους ειδικούς και 2 μέλη από τους ειδικευόμενους). Για τις θέσεις των αξιωμάτων του Δ.Σ. εκλέγονται μόνο μέλη του ΔΣ που είναι ειδικοί.

Εφ’ όσον δεν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος, διενεργούνται το ταχύτερο δυνατό συμπληρωματικές αρχαιρεσίες για τον υπόλοιπο μέχρι λήξεως της θητείας χρόνο. Μέχρι τη διεξαγωγή των συμπληρωματικών αρχαιρεσιών το Δ.Σ. λειτουργεί με την απαιτούμενη από το καταστατικό απαρτία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά το μήνα, έκτακτα δε όταν κριθεί αναγκαίο ή όταν το ζητήσουν έγγραφα τουλάχιστον δύο (2) σύμβουλοι, αναφέροντες και τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Σε αυτή την περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα σε 15 μέρες εκτός αν λόγω του κατεπείγοντος υπάρχει άλλο αίτημα. Οι τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ. γίνονται με πρόσκληση του Προέδρου.

Στις προσκλήσεις αναφέρονται ο χρόνος, ο τόπος και θέματα της ημερήσιας διάταξης και γνωστοποιούνται 2 βδομάδες τουλάχιστον νωρίτερα. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις η συνεδρίαση του Δ.Σ. μπορεί να γίνει ακόμα και μέσα στην ίδια μέρα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου προς τα μέλη. Θέματα ημερήσιας διάταξης για την επόμενη συνεδρίαση μπορούν να προτείνουν όλα τα μέλη του Δ.Σ.. Το Δ.Σ. μπορεί και οφείλει να συζητήσει θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, αν το ζητήσουν τουλάχιστον 2 από τα μέλη του ή αντιπροσωπεία μελών του Σωματείου που θα πρέπει να αριθμεί τουλάχιστον 20 άτομα. Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης συζητούνται με τις ανωτέρω προϋποθέσεις μόνον εάν παρίστανται στη συνεδρίαση όλα τα μέλη του ΔΣ.

Το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες οι πέντε (5), συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου. Εάν δεν υπάρχει ο απαιτούμενος για την απαρτία αριθμός μελών, δηλαδή πέντε (5) μέλη, ύστερα από τρίτη πρόσκληση των μελών του Δ.Σ. σε συνεδρίαση, το Δ.Σ. πρέπει να προκηρύξει αρχαιρεσίες, αν προηγούμενα έχει εξαντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών Διοικητικών Συμβούλων.

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται με φανερή ψηφοφορία, εφ’ όσον δεν προβλέπεται αλλιώς από το καταστατικό ή τον νόμο και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που παρευρίσκονται. Με μυστική ψηφοφορία λαμβάνονται αποφάσεις αν έστω και 2 μέλη το αιτηθούν. Η ψήφος του Προέδρου ή προεδρεύοντας δεν είναι διπλή, αλλά επί ισοψηφίας επικρατεί η θέση με την οποία στοιχήθηκε ο πρόεδρος ή ο προεδρεύων αντιπρόεδρος. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. καταχωρούνται στα πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που συμμετείχαν στη συνεδρίαση, αφού καθαρογραφθούν στο βιβλίο πρακτικών και διαβαστούν στην αρχή της επομένης συνεδρίασης.

Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις, αποβάλλεται με απόφαση του Δ.Σ. και αντικαθίσταται από τον αμέσως επόμενο. Αν πρόκειται για μέλος με αξίωμα, η αντικατάσταση γίνεται κατά τα περιγραφέντα στη διαδικασία συγκρότησης του Δ.Σ. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι υπεύθυνα, προσωπικά και αλληλέγγυα απέναντι στο Σωματείο και μπορούν να ανακληθούν από την Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από μομφή και με απόφαση που λαμβάνεται με την διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας. Το 1/5 των ταμειακά εντάξει μελών του Σωματείου μπορεί να ζητήσει σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με θέμα για ημερήσια διάταξη, πρόταση μομφής ή ανάκληση μέλους ή μελών του Δ.Σ. . Στην περίπτωση που το Δ.Σ. αρνηθεί να την συγκαλέσει αυτή συγκαλείται με πρωτοβουλία των μελών που την ζήτησαν. Σε περίπτωση καθαίρεσης μελών, αυτά αντικαθίστανται από τα επόμενα επιλαχόντα μέλη.

Σε περίπτωση που θα καθαιρεθεί ή θα παραιτηθεί ολόκληρο το Δ.Σ. ή τόσοι Σύμβουλοι που ο υπόλοιπος αριθμός δεν αποτελεί απαρτία για τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και έχει εξαντληθεί ο κατάλογος των επιλαχόντων ως προς τη θέση ή τον αριθμό προς αντικατάστασή τους, στην ίδια Γενική Συνέλευση ή σε επόμενη που αποφασίζεται στην τρέχουσα ΓΣ, εκλέγεται εφορευτική επιτροπή για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. ή για συμπλήρωση κενών θέσεων για το υπόλοιπο της θητείας του ΔΣ, σύμφωνα με το κεφάλαιο περί αρχαιρεσιών.

Άρθρο 16:

Καθήκοντα Προέδρου

Ο πρόεδρος:

 1. Εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον των Δικαστηρίων ή των Διοικητικών Αρχών οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας και έναντι οποιουδήποτε τρίτου,
 2. Προεδρεύει των Συνεδριάσεων του Συμβουλίου και των Συνελεύσεων των μελών, πριν εκλεγεί σε αυτές Προεδρείο της Γ.Σ.,
 3. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδριάσεις,
 4. Καταρτίζει την Ημερήσια διάταξη αυτού σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα.,
 5. Διευθύνει τις συζητήσεις,
 6. Υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα τα έγγραφα, τα πρακτικά των συνεδριάσεων και κάθε άλλο έγγραφο το οποίο έχει σχέση με τη Διοίκηση,
 7. Υπογράφει με τον ταμία τα γραμμάτια εισπράξεων και τα εντάλματα πληρωμών και,
 8. Φροντίζει για την πιστή εφαρμογή των αποφάσεων των Συνελεύσεων, της Διοικήσεως, του καταστατικού, αλλά και τυχόν δικαστικών ή διοικητικών αποφάσεων.

Άρθρο 17:

Καθήκοντα Αντιπροέδρου

Ο Αντιπρόεδρος:

 1. Αναπληρώνει τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται, σε όλα τα καθήκοντα και δικαιώματα αυτού καθώς και όταν κενωθεί η θέση έως την πλήρωσή της σύμφωνα με τις προβλεπόμενες καταστατικές διαδικασίες,
 2. Ο πρόεδρος δύναται να εκχωρεί στον Αντιπρόεδρο με πράξη του και για συγκεκριμένα διαστήματα, συγκεκριμένες αρμοδιότητές του.

Άρθρο 18:

Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα

Ο Γενικός Γραμματέας:

 1. Διευθύνει το γραφείο του Σωματείου,
 2. Καταρτίζει με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγούμενος τα σχετικά θέματα και,
 3. Επιμελείται της συντάξεως των πρακτικών αυτών καθώς κι εκείνων των Γενικών Συνελεύσεων,
 4. Διεξάγει την αλληλογραφία,
 5. Τηρεί τη σφραγίδα, τα αρχεία, το πρωτόκολλο,
 6. Τηρεί και επικαιροποιεί το μητρώο και,
 7. Υπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα, και τα πρακτικά των Συνελεύσεων και της Διοικήσεως.

Τον Γενικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται δικαιολογημένα, αναπληρώνει ο Ειδικός Γραμματέας ή αν κωλύεται και αυτός, ένα μέλος του Δ.Σ.που ορίζεται από αυτό.

Άρθρο 19:

Καθήκοντα Ειδικού Γραμματέα

Ο Ειδικός Γραμματέας:

 1. Αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται, σε όλα τα καθήκοντα και δικαιώματα αυτού. Ο Γενικός Γραμματέας δύναται να εκχωρεί στον Ειδικό Γραμματέα με πράξη του και για συγκεκριμένα διαστήματα, συγκεκριμένες αρμοδιότητές του,
 2. Με απόφαση του ΔΣ μπορεί να ανατίθενται στον Ειδικό Γραμματέα ειδικές αρμοδιότητες και καθήκοντα.

Άρθρο 20:

Καθήκοντα Ταμία

Ο Ταμίας:

 1. Ενεργεί κάθε είσπραξη και πληρωμή,
 2. Εκδίδει γραμμάτια εισπράξεων και εντάλματα πληρωμών, υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα ή τους αναπληρούντες αυτούς, καθώς και τον ίδιο.
 3. Δε προχωράει σε καμία πληρωμή δεν δίχως απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πλην μικροεξόδων μέχρι του ορίου των 1000 ευρώ το μήνα για τα οποία ενημερώνεται το ΔΣ στην επόμενη συνεδρίαση,
 4. Τηρεί βιβλίο εισπράξεων και πληρωμών και βιβλίο περιουσίας του Σωματείου,
 5. Φυλάσσει την περιουσία του Σωματείου και έχει το δικαίωμα να διατηρεί μετρητά για τρέχουσες ανάγκες έως το ποσό των 1000 ευρώ. Το ποσό αυτό θα αναπροσαρμόζεται όταν απαιτείται με απόφαση του Δ.Σ. ή σε επείγουσες περιπτώσεις με πράξη του Προέδρου.
  Το υπόλοιπο ποσό κατατίθεται σε αναγνωρισμένη τράπεζα, η οποία θα καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Μπορεί να αποσύρει μέρος ή ολόκληρο το ποσό με έγγραφο υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα ή τους αναπληρούντες αυτούς, καθώς και τον ίδιο, που θα συνοδεύεται από σχετικό απόσπασμα της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου,
 6. Κάθε τρίμηνο και εκτάκτως όσες φορές καλείται για αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει λεπτομερή απολογισμό της διαχείρισής του,
 7. Είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων και για κάθε ανωμαλία στη διαχείρισή του,
 8. Υποβάλλει υποχρεωτικά κάθε χρόνο μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου στην συνερχόμενη Συνέλευση των μελών, τον ισολογισμό του χρόνου που έληξε, μαζί με την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για έγκριση.

Κωλυόμενος αναπληρώνεται από ένα σύμβουλο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 21:

Ελεγκτική Επιτροπή

Ο έλεγχος της διαχείρισης και η εποπτεία των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθεται σε τριμελή (3 μέλη) Ελεγκτική Επιτροπή που εκλέγεται όταν και όπως το Διοικητικό Συμβούλιο, με τριετή θητεία. Η επιτροπή κατά την πρώτη συνεδρίαση της εκλέγει τον πρόεδρό της.

Τα καθήκοντα της Ε.Ε. είναι να επιβλέπει και εποπτεύει τις διαχειριστικές πράξεις του Δ.Σ. και ιδιαίτερα του Ταμία και να ελέγχει τη νομιμότητά τους. Ερευνά εάν πραγματοποιήθηκαν κανονικά οι πληρωμές και οι εισπράξεις και εάν υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Δικαιούται να εξετάζει τα σχετικά με την οικονομική κατάσταση έγγραφα και βιβλία του Σωματείου και να ελέγχει το υπόλοιπο του ταμείου. Στο τέλος του ελέγχου κάθε διαχειριστικού έτους, συντάσσεται έκθεση για την διαχείριση του Δ.Σ. και υπογράφεται από όλα τα μέλη αυτής. Την έκθεση υποβάλλει ο Πρόεδρος της Ε.Ε. στην Γενική Συνέλευση.

Επίσης, τηρεί βιβλίο πρακτικών στο οποίο καταχωρούνται όλες οι εκθέσεις της που υποβάλλονται στις Γενικές Συνελεύσεις, καθώς και οι συνεδριάσεις της.

Η Ε.Ε. έχει δικαίωμα να ζητήσει σύγκληση έκτακτου Δ.Σ. για θέματα της αρμοδιότητάς της.

Άρθρο 22:

Πειθαρχικό Συμβούλιο

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη. Η επιτροπή κατά την πρώτη συνεδρίαση της εκλέγει τον πρόεδρό της. Η εκλογή των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου γίνεται μαζί με την εκλογή των μελών του Δ.Σ. Η θητεία των μελών του είναι τριετής (3), και συμπίπτει με τη θητεία των μελών του Δ.Σ.

Τα καθήκοντα του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι να επιλαμβάνεται υποθέσεων των μελών που αποστέλλονται σε αυτό από το Δ.Σ. ή αυτεπαγγέλτως σε περιπτώσεις που θεωρεί ότι κάτι τέτοιο είναι επιβεβλημένο.

Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία και αφού έχουν κληθεί σε κατάθεση / ακρόαση / ή απολογία τα υπόλογα μέλη καθώς και οι προτεινόμενοι από τον υπόλογο ή άλλους ή το Πειθαρχικό ή το Δ.Σ. μάρτυρες.

Ο υπόλογος και οι μάρτυρες καλούνται εγγράφως και εγκαίρως (και πάντως όχι σε διάστημα μικρότερο των 10 ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους) και καταθέτουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με υπομνήματα τις απόψεις τους με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους.

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, αφού εξετάσει όλα τα δεδομένα και σχηματίσει γνώμη, αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία για το θέμα και εισηγείται αναλόγως στο Δ.Σ., τόσο για την ενοχή ή μη, όσο και για το είδος της ποινής.

Το Δ.Σ. εξετάζει την απόφαση του Πειθαρχικού και επιβάλει τις αντίστοιχες ποινές ή απαλλαγές κατά την κρίση του, μη δεσμευόμενο από την απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Άρθρο 23:

Είδος Ποινών

Το είδος των ποινών που επιβάλλονται είναι:

 1. Γραπτή Επίπληξη,
 2. Μομφή,
 3. Αφαίρεση των δικαιωμάτων μέλους για συγκεκριμένο διάστημα και,
 4. Διαγραφή.

Όταν το υπόλογο μέλος είναι μέλος του Δ.Σ., ή του Πειθαρχικού Συμβουλίου δεν δύναται να συμμετέχει στις σχετικές με την εν λόγω δίωξη συνεδριάσεις.

Κατά των πειθαρχικών αποφάσεων τα υπόλογα μέλη δύνανται εντός τριάντα (30) ημερών από την γνωστοποίηση της απόφασης, να κάνουν ένσταση στο Δ.Σ. αιτούμενοι την εξέταση της υπόθεσης από την αμέσως επόμενη Γ.Σ., η οποία και αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία για την ενοχή ή αθωότητα, καθώς και το είδος των ποινών.

Άρθρο 24:

Αποζημιώσεις

Στον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι δυνατόν να χορηγούνται έξοδα κίνησης και διανυκτέρευσης, εφ’ όσον απασχολούνται για υποθέσεις του Σωματείου, με εισήγηση του Προέδρου και κατόπιν έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όμοίως την κάλυψη των ανωτέρω εξόδων δικαιούνται και τα μέλη του Δ.Σ. ή άλλου οργάνου ή επιτροπής του Σωματείου, καθώς και μέλη του Σωματείου ή τρίτα άτομα που απασχολήθηκαν για υποθέσεις του Σωματείου, μετά από εισήγηση του Προέδρου ή άλλου μέλους του Δ.Σ. και κατόπιν έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κεφάλαιο ΣΤ': ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 25:

Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση

Συγκαλείται κάθε τριετία. Τα ταμειακώς εντάξει (### Άρθρο 9) τακτικά μέλη του Σωματείου αφού αποφασίσουν για την έγκριση ή μή του απολογισμού του απερχόμενου Δ.Σ. εκλέγουν:

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο,
 2. Την Ελεγκτική Επιτροπή,
 3. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Άρθρο 26:

Εφορευτική Επιτροπή

Στη Γενική Συνέλευση για την εκλογή των οργάνων του Σωματείου, εκλέγεται με φανερή ψηφοφορία τριμελής (3 μέλη) Εφορευτική Επιτροπή με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. Δεν μπορούν να είναι μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής υποψήφιοι για τα όργανα του Σωματείου.

Τα τρία τακτικά μέλη εκλέγουν μεταξύ τους πρόεδρο με μυστική ψηφοφορία.

Η Εφορευτική Επιτροπή αναλαμβάνει τα καθήκοντά της από την εκλογή της.

Παραλαμβάνει τα μητρώα και τις σφραγίδες, τα ψηφοδέλτια και κάθε σχετικό με τη διαδικασία των εκλογών. Φροντίζει για την τήρηση της τάξης. Διεξάγει τις αρχαιρεσίες βάσει των νόμων, του καταστατικού και του βιβλίου μητρώου των μελών. Αποφαίνεται προσωρινά για κάθε αμφισβήτηση που προκύπτει ή ένσταση που υποβάλλεται.

Ο ακριβής χρόνος διεξαγωγής της ψηφοφορίας ορίζεται από την Γ.Σ. και μπορεί να είναι την ίδια μέρα, στη συνέχεια της Γ.Σ. ή άλλη ώρα ή άλλη ημέρα, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Γ.Σ. Η διάρκειά της καθορίζεται από την Εφορευτική Επιτροπή και δύναται να επιμηκυνθεί, αν τούτο απαιτηθεί. Όταν ενεργοποιηθεί η επιστολική και η διαδικτυακή ψήφος, οι χρόνοι και διαδικασίες πραγματοποίησης της ψηφοφορίας με αυτές τις διαδικασίες, θα ορίζονται με σχετική απόφαση του Δ.Σ. για τις ίδιες ημέρες ή με απόκλιση 2-3 ημερών και πάντως όχι πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογοαπολογιστικής Γ.Σ.

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή κάνει τη διαλογή των ψήφων, καταρτίζει τους σχετικούς πίνακες και ανακοινώνει τα αποτελέσματα, αφού αποφανθεί εγγράφως και με καταχώρηση στο πρακτικό επί παρατηρήσεων ή των ενστάσεων και συντάσσει το πρακτικό των αρχαιρεσιών, που υπογράφεται από όλα τα μέλη της και στο οποίο επισυνάπτονται τα ονόματα των ψηφισάντων μελών.

Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής φυλάσσει τα πρακτικά της ΓΣ, τη σφραγίδα του σωματείου και τα ψηφοδέλτια και τα παραδίδει στον Πρόεδρο του νέου ΔΣ ή σε περίπτωση συνδυασμών ή /και μεμονωμένων υποψηφιοτήτων, στον πλειοψηφίσαντα υποψήφιο.

Άρθρο 27:

Οι εκλογές είναι δυνατόν να διεξαχθούν ταυτόχρονα και σε άλλα εκλογικά κέντρα ανά την επικράτεια. Τις σχετικές λεπτομέρειες σχετικά με κάθε μορφή ψηφοφορίας που θα γίνει πέραν του χώρου της εκλογοαπολογιστικής Γ.Σ., τις καθορίζει με απόφασή του το Δ.Σ. και τις ανακοινώνει μαζί με την ανακοίνωση προκήρυξης εκλογών.

Άρθρο 28:

Διάθεση Δεδομένων σε Αιτούντα Μέλη

Τόσο τα πρακτικά της Γ.Σ., όσο και της Εφορευτικής Επιτροπής τίθενται στην διάθεση κάθε μέλους που ήθελε το ζητήσει εγγράφως, σε διάστημα τριάντα (30) ημερών. Το Δ.Σ. υποχρεούται να χορηγήσει τα αιτούμενα στοιχεία / αντίγραφα μέσα σε τριάντα (30) μέρες το αργότερο. Τυχόν άρνηση του Δ.Σ. να τα χορηγήσει πρέπει να είναι έγγραφη και τεκμηριωμένη και μπορεί το μέλος να προσφύγει εναντίον αυτής της άρνησης του Δ.Σ. στην επόμενη Γ.Σ.

Άρθρο 29:

Αρχαιρεσίες - Υποψηφιότητες

Η προκήρυξη των εκλογών γίνεται με ανακοίνωση του ΔΣ τέσσερις (4) μήνες πριν την ημερομηνία της προβλεπόμενης εκλογοαπολογιστικής Γ.Σ. . Η ανακοίνωση δημοσιοποιείται με προσωπικές επιστολές ή προσωπικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και με ανάρτηση στα γραφεία του φορέα, στα ηλεκτρονικά έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα του φορέα.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται μέχρι και εξήντα (60) ημέρες προ των εκλογών στο Δ.Σ.. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από τον επικεφαλής του κάθε συνδυασμού (ο επικεφαλής ορίζεται από τον ίδιο τον συνδυασμό) ή επί μεμονωμένων ή επί ενιαίου ψηφοδελτίου από τον κάθε υποψήφιο ξεχωριστά. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται με σχετική αίτηση προς το ΔΣ με έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Στην έντυπη δε μορφή η ημερομηνία κατάθεσης τεκμαίρεται από την σχετική σφραγίδα του διακομιστή . Το ΔΣ ελέγχει τις αιτήσεις και ανακοινώνει τις υποψηφιότητες εντός δέκα (10) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων στα γραφεία της και στα επίσημα ηλεκτρονικά μέσα του φορέα. Τα ψηφοδέλτια τυπώνονται με ευθύνη του απερχόμενου ΔΣ.

Μέλη οργάνων επιστημονικών φορέων της ίδιας ειδικότητας (Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής) δεν είναι δυνατόν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για τα όργανα του Σωματείου.

Η εκλογή των οργάνων του Σωματείου γίνεται είτε με ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο αναγράφονται με αλφαβητική σειρά όλα τα ονόματα των υποψηφίων, είτε με κατάθεση συνδυασμών, είτε με κατάθεση συνδυασμών και μεμονωμένων υποψηφίων.

Στην περίπτωση ενιαίου ψηφοδελτίου, ο κάθε υποψήφιος υποβάλει υποψηφιότητα για το αξίωμα που τον ενδιαφέρει. Ο πρώτος σε ψήφους στο κάθε αξίωμα, καταλαμβάνει την αντίστοιχη θέση, ενώ οι επόμενοι σε ψήφους αποτελούν τους επιλαχόντες για το αξίωμα αυτό.

Η θέση των μελών καταλαμβάνεται για μεν τους ειδικούς από τους δύο (2) πρώτους σε ψήφους ειδικούς και οι επόμενοι σε ψήφους αποτελούν τα επιλαχόντα μέλη των ειδικών.

Ομοίως, για τις θέσεις των μελών των ειδικευομένων, οι δύο πρώτοι σε ψήφους καταλαμβάνουν τις δύο προβλεπόμενες θέσεις των ειδικευομένων μελών, ενώ οι επόμενοι σε ψήφους αποτελούν τα επιλαχόντα μέλη για τις θέσεις των ειδικευομένων.

Σε περίπτωση που υπάρξουν συνδυασμοί ή συνδυασμοί και μεμονωμένοι υποψήφιοι με ξεχωριστά ψηφοδέλτια, για την κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων, εφαρμόζεται το σύστημα της απλής αναλογικής, η δε κατανομή στα αξιώματα γίνεται με την περιγραφόμενη στο Άρθρο 31 του παρόντος καταστατικού διαδικασία.

Κεφάλαιο Ζ': ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 30:

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Σωματείο διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου κάθε τρία χρόνια, κατά τα ανωτέρω. Σε περίπτωση κενώσεως θέσεως του ΔΣ αυτή πληρούνται από τα επιλαχόντα μέλη και επί μη ύπαρξης τέτοιου διενεργούνται συμπληρωματικές αρχαιρεσίες για τον υπόλοιπο της προβλεπόμενης θητείας του παρόντος ΔΣ.

Μέχρι τη διεξαγωγή των συμπληρωματικών αρχαιρεσιών το Δ.Σ. λειτουργεί με την απαιτούμενη από το καταστατικό απαρτία.

Άρθρο 31:

Η Κατανομή των Θέσεων στο Δ.Σ

Στην περίπτωση ενιαίου ψηφοδελτίου, σε δεκαπέντε (15) μέρες το αργότερο μετά τις εκλογές το νεοεκλεγμένο εννεαμελές Δ.Σ., συνέρχεται σε συνεδρίαση, καλούμενο από τον Πρόεδρο. Αν ο Πρόεδρος κωλύεται ή δεν ενεργήσει εντός 15 ημερών, την σύγκλιση αναλαμβάνει ο Αντιπρόεδρος. Αν και πάλι δεν συγκληθεί Δ.Σ., την σύγκλιση αναλαμβάνει ο Γενικός Γραμματέας. Αν και πάλι δεν συγκληθεί Δ.Σ., τότε τα εναπομείναντα μέλη προκηρύσσουν και πάλι εκλογές με τις σχετικές προβλεπόμενες για τις τακτικές εκλογές διαδικασίες, συγκαλώντας έκτακτη εκλογοαπολογιστική Γ.Σ.

Στην περίπτωση συνδυασμών με ή χωρίς μεμονωμένους υποψηφίους, η πρώτη σύγκληση του Δ.Σ. γίνεται από τον επικεφαλή του 1ου σε ψήφους συνδυασμού ή τον 1ο σε ψήφους μεμονωμένο, με πρόσκληση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την εκλογική διαδικασία. Επί μη ενεργοποίησης του σε δεκαπέντε (15) ημέρες, γίνεται από τον επόμενο επικεφαλή ή μεμονωμένο, έως και τον 3ο επικεφαλή συνδυασμού ή μεμονωμένο υποψήφιο.

Επί αποτυχίας σύγκλησης Δ.Σ., τα εναπομείναντα μέλη προκηρύσσουν και πάλι εκλογές με τις σχετικές προβλεπόμενες για τις τακτικές εκλογές διαδικασίες, συγκαλώντας έκτακτη εκλογοαπολογιστική Γ.Σ.

Ο επικεφαλής του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού ή πλειοψηφήσας μεμονωμένος, καταλαμβάνει την θέση του Προέδρου.

Ο επικεφαλής του 2ου σε έδρες συνδυασμού ή δεύτερος μεμονωμένος (και με την προϋπόθεση ότι συγκεντρώνει το 20% των εγκύρων ψηφοδελτίων) καταλαμβάνει την θέση του Αντιπροέδρου.

Ο επικεφαλής του 3ου συνδυασμού ή τρίτος μεμονωμένος, αν υπάρχει (και με την προϋπόθεση ότι συγκεντρώνει το 20% των εγκύρων ψηφοδελτίων), καταλαμβάνει την θέση του Ειδικού Γραμματέα.

Επί ισοψηφίας με άλλο συνδυασμό ή μεμονωμένο υποψήφιο, γίνεται κλήρωση, μεταξύ των συνδυασμών ή και του μεμονωμένου υποψηφίου, για την κατάληψη της θέσης του Προέδρου (μεταξύ των πρώτων ισοψηφησάντων), της θέσης του Αντιπροέδρου (μεταξύ των δεύτερων ισοψηφησάντων), καθώς και για τη θέση του Ειδικού Γραμματέα, μεταξύ των τρίτων ισοψηφησάντων.

Οι θέσεις αξιωμάτων που θα μείνουν αδιάθετες μετά την ως άνω κάλυψη, καλύπτονται με ψηφοφορία μεταξύ των μελών του Δ.Σ., με την διαδικασία που αναφέρεται ανωτέρω για την κατανομή επί ενιαίου ψηφοδελτίου.

Στην πρώτη συνεδρίαση του νέου Δ.Σ. παρευρίσκεται και το απερχόμενο, που ενημερώνει το νέο για την κατάσταση του Σωματείου και προς το οποίο παραδίδει όλα τα στοιχεία του σωματείου με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής που υπογράφεται και από τα δύο Δ.Σ.

Αν το απερχόμενο Δ.Σ. δεν προσέλθει στην συνεδρίαση, τότε ανατίθεται εγγράφως, μετά από πρόταση του Προέδρου, σε ένα ή περισσότερα μέλη να επικοινωνήσουν με τα μέλη του προηγουμένου Δ.Σ. και να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία.

Άρθρο 32:

Αντικατάσταση Μελών

Στην περίπτωση ενιαίου ψηφοδελτίου:

 • Οι θέσεις του προεδρείου σε περίπτωση κένωσής τους για οποιοδήποτε λόγο, πληρούνται από τον επόμενο σε ψήφους για το κάθε αξίωμα επιλαχόντα,
 • Αν για κάποια θέση εξαντληθεί ο κατάλογος των επιλαχόντων, για κάποιο αξίωμα, τότε προκηρύσσεται έκτακτη Γ.Σ. στην οποία γίνονται επαναληπτικές εκλογές για το συγκεκριμένο αξίωμα,
 • Η προκήρυξη των εκλογών αυτών ακολουθεί τη διαδικασία και τα χρονοδιαγράμματα που προβλέπονται στο παρόν καταστατικό και για την προκήρυξη κανονικής εκλογικής διαδικασίας.

Επί κενώσεως θέσεως μέλους του Δ.Σ. τη θέση καταλαμβάνει το επόμενο σε ψήφους επιλαχόν μέλος, ήτοι, για μεν τους ειδικούς ο πρώτος επιλαχών ειδικός, για δε τους ειδικευόμενους, ο πρώτος επιλαχών ειδικευόμενος.

Αν εξαντληθεί ο κατάλογος των επιλαχόντων και πάλι μένει κάποια θέση κενή, τότε το Δ.Σ. συνεχίζει να λειτουργεί, εκτός και αν μείνουν κενές όλες οι θέσεις και των τεσσάρων μελών.

Στην περίπτωση συνδυασμών ή / και μεμονωμένων, αν αντικατασταθεί μέλος που έχει λάβει αξίωμα ως επικεφαλής του 1ου, 2ου ή 3ου συνδυασμού ή μεμονωμένος, τούτο αντικαθίσταται στο αξίωμά του από το εναπομένον μέλος του συνδυασμού του που έλαβε τις περισσότερες ψήφους ή τον αντίστοιχο πλειοψηφήσαντα μεμονωμένο.

Αν το μέλος αυτό δεν αποδέχεται το αξίωμα, τότε καταλαμβάνει τη θέση το επόμενο σε ψήφους μέλος. Αν και αυτό δεν αναλαμβάνει το αξίωμα, τότε η θέση καλύπτεται από άλλο μέλος ειδικευμένο ιατρό, με μυστική ψηφοφορία μεταξύ και των εννέα μελών του Δ.Σ.

Ειδικευόμενος που έχασε την ιδιότητα του ειδικευομένου, αποχωρεί από το Δ.Σ. και αντικαθίσταται στη θέση του από τον πρώτο επιλαχόντα ειδικευόμενο.

Άρθρο 33:

Ελεγκτική Επιτροπή

Η Γενική Συνέλευση του Σωματείου ταυτόχρονα με την εκλογή του Δ.Σ., και για το ίδιο χρονικό διάστημα, εκλέγει την Ελεγκτική Επιτροπή που αποτελείται από τρία τακτικά μέλη.

Η Ε.Ε. στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή της, εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο που διευθύνει τις εργασίες της.

Άρθρο 34:

Πειθαρχικό

Η Γ.Σ. του Σωματείου, ταυτόχρονα με την εκλογή του Δ.Σ. και της Ε.Ε. εκλέγει και Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι τριμελές (3) και εκλέγει στην πρώτη του συνεδρίαση με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο αυτού.

Υποψήφιοι για το Πειθαρχικό Συμβούλιο θα πρέπει να διαθέτουν τίτλο ειδικότητας, τουλάχιστον επί 10ετία.

Άρθρο 35:

Βιβλία του Σωματείου

Το Σωματείο τηρεί τα ακόλουθα βιβλία, που αριθμούνται και θεωρούνται από τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας του:

 1. Βιβλίο Πρωτοκόλλου,
 2. Βιβλίο Μητρώου μελών,
 3. Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων Γενικής Συνέλευσης,
 4. Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου,
 5. Βιβλίο Ταμείου,
 6. Βιβλίο Περιουσίας και,
 7. ό,τι άλλο προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και το παρόν καταστατικό

Κεφάλαιο Η'

Άρθρο 36:

Τροποποίηση Καταστατικού

Τροποποίηση του Καταστατικού, πλην των σκοπών του Σωματείου είναι δυνατή μετά από απόφαση της Γ.Σ στην οποία παρίστανται τα 2/3 του συνολικού αριθμού των μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου και με την προϋπόθεση ότι οι προτείνοντες είναι ταμειακά εντάξει.

Στη συνέχεια, η τροποποίηση πρέπει να εγκριθεί από τα 3/4 της γενικής συνέλευσης των τακτικών μελών.

Άρθρο 37:

Παύση Οργάνων Σωματείου

Εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά μνημονεύονται πιο πάνω, τα μέλη του Δ.Σ παύονται και με απόφαση της Γ.Σ που λαμβάνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ### Άρθρο 12, Παρ. I και III εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος ο οποίος πρέπει και να μνημονεύεται στην απόφαση.

Για την παύση μέλους ή μελών του Δ.Σ προ της λήξης της θητείας τους απαιτείται η παρουσία των κατ’ ελάχιστον μισού αριθμού εκ του συνόλου (50% + 1) ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών και η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

Το μέλος που παύθηκε αντικαθίσταται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού (### Άρθρο 32).

Άρθρο 38:

Διάλυση του Σωματείου

Η διάλυση του Σωματείου επέρχεται είτε:

 1. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που συγκαλείται έκτακτα για αυτό το λόγο και στην οποία παρίστανται τα 2/3 τουλάχιστον των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, η σχετική δε απόφαση πρέπει να ληφθεί δια ψήφων των 3/4 των παρόντων μελών είτε,
 2. Ευθύς ως ο αριθμός των μελών είναι μικρότερος από 10,
 3. Όπου ορίζει ο νόμος.

Άρθρο 39:

Περιουσία του Σωματείου

Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου, η περιουσία του μεταβιβάζεται με απόφαση της ίδιας Γενικής Συνέλευσης που αποφάσισε τη διάλυση του Σωματείου στον φορέα που αυτή αποφασίσει. Διαφορετικά μεταβιβάζεται από τον κατά τη διάλυση του σωματείου Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή μην υπάρχοντος Προέδρου από τα εναπομείναντα κατά τη διάλυση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προς τα οποία παρέχεται με το Καταστατικό αυτό η ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα.

Κεφάλαιο Θ'

Άρθρο 40

Τοπικά Παραρτήματα ή Περιφερειακά Τμήματα

Τοπικά Παραρτήματα του σωματείου μπορούν να δημιουργηθούν με απόφαση του Δ.Σ.

Ο τρόπος δημιουργίας τους, διοίκησής τους, οι σκοποί τους και ο κανονισμός λειτουργίας τους θα ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

Κεφάλαιο Ι'

Άρθρο 41:

Γενικές Διατάξεις

Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Ειδικά το πρώτο διαχειριστικό έτος αρχίζει από της ιδρύσεως του Σωματείου και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου 2016.

Άρθρο 42

Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό υπάγεται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Το παρόν καταστατικό αποτελείται από σαρανταδύο (42) άρθρα κατανεμημένα σε δέκα (10) κεφάλαια.

Αφού διαβάστηκε καθαρά και δυνατά, ώστε να το ακούσουν όλοι οι ιδρυτές που το υπογράφουν, ### Άρθρο προς ### Άρθρο ψηφίστηκε και επικυρώθηκε από όλους, οι οποίοι συνομολόγησαν και αποδέχθηκαν όλα όσα αναφέρονται πιο πάνω.

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα την 16η Μαΐου 2015

Περιεχόμενα Καταστατικού